web analytics

ผลการตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 สาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 58) 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – ชื่อสกุล สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา ผลการตอบรับ
1 58244772 นางสาวธนาภา ไพรศรี สำนักงานนโยบายแผนวิจัยและพัฒนา การถไฟแห่งประเทศไทย ตอบรับแล้ว
2 58244918 นางสาวภาวิดา ยศสมบัติ สำนักงานนโยบายแผนวิจัยและพัฒนา การถไฟแห่งประเทศไทย ตอบรับแล้ว
3 58244536 นางสาวกัญญารัตน์ เมษา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
4 58244543 นางสาวกัญญาลักษณ์ แก้วพิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
5 58244550 นางสาวกันยาเรศ มั่นสัตย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
6 58244673 นางสาวชลธิชา ฟักทอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
7 58244734 นางสาวณิชกานต์ เสาร์แดน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
8 58245076 นางสาวศิริพร เกตุพัก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
9 58244703 นางสาวฐิติกาญจน์ กาญจนกุล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10 58244789 นางสาวธีรกานต์ เจริญโชติสังข์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11 58244758 นายธนวัฒน์ สวนเขื่อน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
12 58244802 นายธีรภัทร วรรณา เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
13 58244796 นายธีรพงษ์ พลโต ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์
14 58245137 นางสาวสุนิษา เกษศรีเนียม ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์
15 58245854 นางสาวเกษรินทร์ เขียวสอาด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตอบรับแล้ว
16 58245946 นางสาวพัชริดา ไชยปาละ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตอบรับแล้ว
17 58245175 นายอภิสิทธิ์ แจ้งใจดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
18 58245915 นางสาวธัญญารัตน์ สบายจิตร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
19 58244598 นายกิตติพงศ์ หลอมทอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
20 58245151 นางสาวหทัยกานต์ สมสา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
21 58245199 นายอริย์ธัช บุญประเสริฐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
22 58244857 นายปฐมพงศ์ อาภรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
23 58244499 นายกฤตยชญ์ ลัมยศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
24 58244512 นายก้องเกียรติ ปานพรม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
25 58244642 นายจารุภัทร สีท้าว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
26 58245977 นายวรเมธ นาควิสุทธิ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
27 58244505 นายกวิน ชัยสุวรรณดุสิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 58244895 นางสาวพจณิชา สังคง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 58245885 นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตรเท สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
30 58245892 นางสาวณรกมล อยู่เจริญกิจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
31 58245205 นางสาวอัญชริดา เพชรสุข สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
32 58246028 นางสาวสิริลักษณ์ คงแย้ม สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
33 58246035 นางสาวอรพิชญ์ เรือนเพ็ชร์ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
34 58244840 นายปฏิภาณ มั่นกสิกรณ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)
35 58245953 นางสาวพีรยา บัวสถิตย์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)
36 58246004 นายศักดินนท์ แตงร่ม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)
37 58245052 นางสาวศศิวิมล ศรีอ่อนทอง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
38 58245991 นายวีรภัทร สุทัศน์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
39 58244963 นางสาววรทอง เนียนเฮียน ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
40 58245069 นางสาวศิริกมล สารีคำ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
41 58244604 นางสาวเกตน์นิภา ชุมภูวัง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
42 58244765 นางสาวธนัญชนก กันทะวงค์ ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดแพร่
43 58245120 นายสุทิน อ้นแจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
44 58245007 นางสาววันนภา เสมกันทา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
45 58245861 นายจรินทร์ ดวงประทุม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์
46 58244574 นายกัมพล คำเมฆ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
47 58244628 นายเกียรติภูมิ ใจตรง ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น
48 58245960 นางสาวรัชดาภรณ์ บางสาลี เรือนจำกลางพิษณุโลก
49 58244833 นางสาวบุษราพร ฟูเฟื่อง กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
50 58244659 นางสาวจินห์จุฑา ยอดเมือง สำนักงานกิจการยุติธรรม
51 58244680 นายชโลธร จริยานุวัตร์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
52 58244727 นางสาวณัฐวดี สิงหฬ บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
53 58244741 นายธนภัทร ภัทรพิศิษฐ์ ที่ทำการปกครองอำเภอวังโป่ง
54 58244826 นายบุญเสริม ตี่เทศ บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ตอบรับแล้ว
55 58244932 นายวงศกร บวรศักดิ์สุนทร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
admin

About admin

นายกำพล กิ้กสันเทีย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ประสานงานหลักในหน่วยสหกิจศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\__xampp\htdocs\cooperative\wp-content\plugins\detheme_builder\detheme_builder.php(59) : runtime-created function on line 1