web analytics
  • หน่วยสหกิจศึกษา
    คณะสังคมศาสตร์
    ยินดีต้อนรับ

แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กระบวนการสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์

                   ในปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ เก่งงาน โดยให้นิสิตสามารถ นำเอาความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ เก่งคน ให้รู้จักสื่อสารกับคนอื่นและสามารถร่วมงานกับคนอื่น มีสังคม มีมิตรและกัลยาณมิตร เก่งคิด ให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล เก่งครองชีวิต ให้สามารถแก้ปัญหา เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ และ เก่งพิชิตปัญหา ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องนำเอาความรู้ ความสามารถที่ศึกษามาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยใช้ กระบวนการของ “สหกิจศึกษา” คือ ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานคนหนึ่ง ดังนั้นสถานประกอบการจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญอย่างยิ่งและถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการจริงของ ตลาดแรงงาน และยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบกระบวนการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วย

                    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีเป้าประสงค์อย่างชัดเจนที่จะดำเนินงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานสหกิจศึกษามีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์จะช่วยให้บัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความรอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีคุณภาพและศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ดำเนินการและพัฒนาโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

เรียนรู้กระบวนการสหกิจศึกษา

ความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับฝึกงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ

” สหกิจศึกษา

(Co-operative Education:Co-op)

เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

(Work-based learning)  “

OUR TEAM

ผู้บริหาร และบุคลากร ประจำหน่วยสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์
หัวหน้างานบริการการศึกษา

เบอร์ติดต่อ: 05-5961-920

กำพล กิ้กสันเทีย

ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา

เบอร์ติดต่อ: 05-5961-920

จำนวนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 

ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

ปีการศึกษา 2558 – 2560 

พัฒนาสังคม

303คน

รัฐศาสตร์

145คน

ประวัติศาสตร์

320คน

จิตวิทยา

111คน

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Job Topgun

ประมวลภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Me non paenitet nullum festiviorem.
นิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2558)
Nec dubitamus multa iter.
Excepteur sint obcaecat.
Mercedem aut nummos.
Cum sociis natoque penatibus.
Nihilne te nocturnum praesidium.
Pellentesque habitant morbi.

Coming Soon

อยู่ระหว่าง

ปรับปรุงข้อมูล

CONTACT OR VISIT US

หน่วยสหกิจศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรณีย์ 65000

OUR LOCATION

ช่องทางการติดต่อกับเรา

PHONE: 05-5961-920

FAX: 05-5961-900

MAIL: kampholk@nu.ac.th

Error: Contact form not found.