เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ สหกิจศึกษา

1. สหกิจศึกษาคืออะไร

2. วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

3. กระบวนการสหกิจศึกษา

4. หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยง (Mentor/ Job Supervisor)

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษา

6. บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา

7. การอบรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา