web analytics

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา แบ่งเป็นระยะ ดังนี

1. ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

2. ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา

3. ภายหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา

 

ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) คณะต้นสังกัดของนิสิตติดต่อไปยังสถานประกอบการ เพื่อยืนยันรายละเอียด ดังนี้

– ยืนยันกำหนดรายงานตัว

– รายละเอียดเรื่องเส้นทาง

– อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม

2) การอบรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร ต้นสังกัดของนิสิตสหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์การวัดผลตามที่กำหนด

ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ได้แก่

– การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา

– รับการถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สหกิจศึกษาและผู้แทนจากสถานประกอบการ

– ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัครงาน

– เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ

– การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร

– ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

– กระบวนวิธีการจัดทำโครงงานคุณภาพ

– 5 ส. กับการทำงาน

– เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ

– ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative / Innovation)

3) การรายงานตัวต่อสถานประกอบการ

– ควรแต่งกายด้วยชุดนิสิต

– กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้ ควรไปรายงานตัวก่อนล่วงหน้า เพราะในวันแรกจะได้ปฏิบัติงานได้ทันที

– ตรงต่อเวลา

 

ระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 03 (แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา)เพื่อแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแจ้งที่อยู่ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน นิสิตต้องส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 03 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 1

2) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 04 (แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง)

– พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง คือ พนักงานระดับ Supervisor ที่มีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา

– แบบฟอร์มนี้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ คือ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถานประกอบการ ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ ชื่อผู้ประสานงานที่ทางโครงการสามารถประสานงานเรื่องนิสิตได้ ชื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง (หรือพนักงานพี่เลี้ยง), ตำแหน่งที่นิสิตไปปฏิบัติ และลักษณะงาน

– แบบฟอร์มนี้ให้พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงลงลายมือชื่อเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อย ส่งกลับมาที่โครงการฯ นิสิตส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 04 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 1

3) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 05 (แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

– นิสิตกรอกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานในระยะเวลา 15-16 สัปดาห์ที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง

– นิสิตและพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงร่วมลงลายมือชื่อ นิสิตส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 05 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 2

4) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 06 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน)

– กรอกหัวข้อรายงาน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่นิสิตถนัด และสนใจ

– ดูคู่มือการทำรายงานอย่างละเอียด

– นิสิตกรอกข้อมูลภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง

– นิสิตและพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงร่วมลงลายมือชื่อ

– เมื่อได้หัวข้อโครงงานแล้วทางโครงการจะส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศพิจารณา หากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศมีคำแนะนำเพิ่มเติม จะติดต่อให้นิสิตได้ทราบหลังจากที่ได้รับโครงร่างรายงาน ภายใน 2 สัปดาห์ นิสิตส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 06 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 3

 

5) การนิเทศงาน

ระยะเวลาการนิเทศอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 – 12

– คณะประสานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายวันนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีหัวข้อหารือในระหว่างการนิเทศ ดังนี้

– หน้าที่ที่มอบหมายให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

– การพัฒนาตนเองของนิสิตสหกิจศึกษา

– หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน

– รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการร่วมโครงการสหกิจศึกษา

– ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่นิสิตปฏิบัติงาน

อาจารย์นิเทศจะเข้านิเทศและประเมินผลนิสิตโดยใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 07-1 และ NU_Co-op 07-2 ซึ่งอาจารย์นิเทศจะเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม และจะประเมินสภาพความพร้อมของสถานประกอบการและผลการปฏิบัติงานของนิสิต

 

ข้อมูลที่อาจารย์นิเทศจะต้องใช้ประกอบในการประเมินนิสิต คือ

– NU_Co-op 03 (แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

– NU_Co-op 04 (แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง)

– NU_Co-op 05 (แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

– NU_Co-op 06 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน)

อาจารย์นิเทศรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนิสิตสหกิจศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง และให้ข้อเสนอแนะ

6) การทำรายงาน

– นิสิตต้องทำรายงานพร้อม ๆ ไปกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รูปแบบการทำรายงานอาจเป็นโครงงาน ชื่อการศึกษา วิจัย หรืองานประจำที่เสนอขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นงานศึกษาตามความต้องการ ของสถานประกอบการ หรืองานคู่มือการรวบรวมข้อมูลความยาวประมาณ 25 หน้า โดยมีรูปแบบในการทำรายงานตามที่ได้ระบุไว้ใน คู่มือสหกิจศึกษา (บทที่ 6)

– จัดทำรายงานให้เสร็จสิ้นเพื่อส่งให้พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงประเมินก่อนกลับมารายงานตัวที่คณะ และส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินเมื่อกลับมารายงานตัวที่คณะ

7) การประเมินผลรายงาน

การประเมินผลรายงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

7.1) ประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 07-3

– อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาเป็นผู้ประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะมีการส่งรายงานก่อนการกลับมารายงานตัวหรือเมือ่กลับมารายงานตัวที่คณะ

7.2) ประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 08-2

– พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง เป็นผู้ประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยต้องมีการประเมินก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา

– เมื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงประเมินแล้ว ให้นำแบบประเมิน NU_Co-op 08-2 ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ และให้นิสิตนำมามอบให้อาจารย์นิเทศในวันรายงานตัว ณ คณะที่สังกัด และอาจทำสำเนาแบบประเมินให้แก่สถานประกอบการได้

 

หลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) กิจกรรมนำเสนอผลงานของคณะ

หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นิสิตสหกิจศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนา/นิทรรศการเสนอผลงานภายในคณะต่อคณะกรรมการประเมิลผลการนำเสนอ โดยคณะกรรมการใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 10

รูปแบบ : แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงานเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนิสิตอื่น ๆ

ระยะเวลาในการสัมมนา 1 วัน ตามวันที่คณะกำหนด

นิสิตสหกิจศึกษาจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้คณะดังนี้

NU_Co-op 07-3 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา)

NU_Co-op 08-1 (แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา) และ NU_Co-op 08-2 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง) ที่ใส่ซองปิดผนึกมาจากสถานประกอบการ

NU_Co-op 9 (แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) พร้อมเล่มรายงาน

NU_Co-op 11 (แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา)

2) เกณฑ์การประเมินการผ่านโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

– การประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง 40 %

– การประเมินรายงาน (โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง) 10 %

– การประเมินจากอาจารย์นิเทศ 20 %

– การประเมินรายงาน (โดยอาจารย์นิเทศ) 10 %

– ส่งเอกสารครบ 10 %

– การนำเสนอในวันสัมมนา 10 %

*หมายเหตุ หากคะแนนเกิน 80 % ถือว่าผ่านการประเมินผล

 

3) การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร

3.1) ประเภทของการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ประกวดผลงานโดยนำเสนอด้วย Oral presentation

– ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

– ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

*หมายเหตุ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลที่ 1 – 3 จะส่งผลงานประกวดในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยการนำเสนอด้วย Oral Presentation และรางวัลที่ 4 เป็นต้นไป จะส่งผลงานประกวดในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยการนำเสนอด้วยด้วยโปสเตอร์

 

3.2) เอกสารประกอบการส่งผลงานประกวด

1) ไฟล์รายงานผลงานสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดและเนื้อหา (รวมประมาณ 3 – 5 หน้า) และควรมีรูปภาพประกอบตามความเหมาะสม ประกอบด้วย

– ชื่อรายงาน ตำแหน่งงาน ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนิสิตสหกิจศึกษา ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงชื่ออาจารย์นิเทศงาน ระบบการสอนงานของพนักงานพี่เลี้ยง  สวัสดิการ/เบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจากสถานประกอบการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

– บทคัดย่อ

– วัตถุประสงค์

– วิธีการดำเนินโครงงาน (Method of co-operative project) หรือ งานที่ปฏิบัติ หรือ โครงงานที่ได้รับมอบหมาย (Practical work / Assignment project)

– ผลการดำเนินงานโครงงาน และ การวิเคราะห์ผล (Result & Analysis)

– สรุปผลการศึกษา (Conclusion) หรือ ผลการปฏิบัติงาน

– ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการในอนาคต (Future Project Comments)

2) ไฟล์สำเนาผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยพนักงานพี่เลี้ยง (ตามแบบฟอร์ม NU_Co-op 08-1)

 

3.3) กำหนดส่งผลงาน

จัดส่งไฟล์เอกสารประกอบที่กำหนดไว้ข้างต้น มายังงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาง e-mail : patchananans@nu.ac.th ภายในวันที่กำหนด เพื่อจะได้รวบรวมจัดส่งให้กรรมการพิจารณาต่อไป

 

3.4) แนวทางการพิจารณาผลงาน

แบบ Oral presentation

– พิจารณาเอกสารประกอบการประกวดที่จัดส่งมายัง e-mail : patchananans@nu.ac.th

– รับฟังการนำเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา (ด้วย Power point) ใน ระยะเวลา 7 นาที กรรมการซักถาม 3 นาที

– คณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณาแต่ละผลงาน และให้คะแนนในแบบฟอร์มตามเกณฑ์

– เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

– อภิปรายในกลุ่มกรรมการเกี่ยวกับข้อดี ข้อควรปรับปรุงของแต่ละผลงาน แล้วคัดเลือกผลงานดีเด่นทั้ง 3 ด้าน (ด้านวิทย์เทคโนฯ ด้านสังคมฯ ด้านละ 8 ผลงาน และด้านนวัตกรรมฯ 3 ผลงาน)

ข่าวสหกิจศึกษา ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

ข่าวสหกิจศึกษา

ขอเชิญนิสิต รหัส 56 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ และนิสิตรหัส 57 สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ห้องปราบไตรจักร 52 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. ในโครงการนี้นิสิตจะได้รับความรู้และทักษะในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมองค์กร ของสถานประกอบการต่างๆที่นิสิตจะเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ตลอดจนได้รับความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา การทำรายงาน/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่จำเป็นต่างๆ ที่นิสิตต้องดำเนินการในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสหกิจศึกษา

โครงการอบรมทักษะพัฒนานิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา

โครงการอบรมทักษะพัฒนานิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา

ข่าว สหกิจศึกษา

ขอเชิญนิสิต สหกิจศึกษา  รหัส 56 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิสิตรหัส 57 สาขาวิชาพัฒนาสังคม

เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะพัฒนานิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปราบไตรจักร 52 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยในครั้งนี้นิสิตจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การใช้ Search Engine และการจัดทำ Infographics โดย นายสมัชชา เนียมเรือง

และ การบรรยาย เรื่อง การเขียน RESUME ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา

**อย่าพลาดนะครับ หัวข้อสำคัญนำไปใช้ในการสมัครงาน การทำงาน ในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับ

agenda

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ขอเชิญนิสิตรหัส 56 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา และนิสิตรหัส 57 สาขาวิชาพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมใน โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น.  – 16.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 13 อาคารปราบไตรจักร (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีกำหนดการและหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา

 

 

งานที่ที่นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมต้องส่งภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสหกิจศึกษา

นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม การจะสำเร็จกระบวนการสหกิจศึกษาได้นั้นนิสิตจะต้องทำรายงานรูปเล่ม 2 อย่าง ดังนี้ นะครับ

1. รายงานการปฏิบัติงาน ให้จัดทำตามตัวอย่างรูปเล่มที่พี่แนบ link มานี้ และให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบฟอร์ม NU_Co-op 07-3 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา) และ NU_Co-op 08-2 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง)

2. งานโครงการ ในข้อนี้นิสิตจะต้องทำโครงการขึ้นมา 1 โครงการ โดยให้ขอคำปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาว่าจะจัดทำโครงการอะไร ซึ่งควรจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เราไปฝึกสหกิจ และพอเสร็จสิ้นโครงการนิสิตก็ต้องทำรายงานรูปเล่มสรุปผลโครงการอีก 1 เล่ม หรือจะผนวกไว้ในเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานตามไฟล์ตัวอย่างก็ได้ครับ โดยโครงการนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่มากมายนะครับ เอาให้เราได้พอฝึกทักษะการทำโครงการและหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงครับ โดยอาจจะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณหรือไม่ใช้งบประมาณก็ได้ครับ หัวข้อโครงการตัวอย่าง อาทิ เช่น โครงการผสิตสื่อ/โบรชัวร์ ประชาสัมพันธ์องกรณ์, โครงการจัดทำเว็บหรือบล็อกขององค์กร, โครงการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ, โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ, โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน, โครงการจัดทำ Fanpage องค์กร, โครงการชุมชนสัมพันธ์ หรือหัวข้ออื่นๆ อีกมากมายครับ พี่ยกตัวอย่างมาพอให้เห็นภาพ ส่วนที่เหลือนิสิตสามารถปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาของเราได้นะครับ

ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/ สรุปผลโครงการ คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด
ตัวอย่างหัวข้อโครงการ คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร NU-Coop ต่างๆ คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และเสริมทักษะ และ ประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability)

2) เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน

3) เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

4) ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ที่มา: สมาคมสหกิจศึกษาไทย


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\__xampp\htdocs\cooperative\wp-content\plugins\detheme_builder\detheme_builder.php(59) : runtime-created function on line 1