นิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2558)

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ของนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม รหัส 55

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร