แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา (Cooperative Education Knowledge Management)

 

บทความสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาคืออะไร

ความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับฝึกงาน

บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา

หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา พนักงานพี่เลี้ยง

ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษา

บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา

หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา-พนักงานพี่เลี้ยง (Mentor-Job Supervisor)

 

ข้อมูลสถานประกอบการ

รายชื่อสถานประกอบการในประเทศที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ

 

คู่มือ/เอกสารงานวิจัย จากแหล่งต่างๆ

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา

ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา 2

กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติ

รายงานผลการประชุมวิชาการ สหกิจศึกษาโลก

รายงานการสำรวจสถานภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน

Development of Cooperative and Work-Integrated Education (CWIE) in Thailand and ASEAN

คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชียงบูรณาการกับการทำงาน จัดทำโดย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

ตัวอย่างเอกสาร แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning) ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

รายงานการสำรวจสถานภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work-integrated Learning)

 

รวม link สหกิจศึกษา

 

TACE สมาคมสหกิจศึกษาไทย
https://tace.sut.ac.th/tace

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
http://www.mua.go.th/users/bphe/cooperative

เว็บลิงค์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
http://uncen.eqd.cmu.ac.th

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
http://www.coopnet.nu.ac.th

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน
http://reg4.kku.ac.th/coopeducation

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนล่าง
http://www.coop.sut.ac.th

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
http://www.coop.rmutt.ac.th/?p=293

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
http://www.coop.siam.edu

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
http://www.ecen.buu.ac.th

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
http://www.uppersouthcoop.org

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
http://www.southcoopnet.psu.ac.th