ในปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่งงาน โดยให้นิสิตสามารถ นำเอา ความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ เก่งคน ให้รู้จักสื่อสารกับคนอื่นและสามารถร่วมงานกับคนอื่น มีสังคม มีมิตร และกัลยาณมิตร เก่งคิด ให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล เก่งครองชีวิต ให้สามารถแก้ปัญหา เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ และเก่งพิชิตปัญหา ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องนำเอาความรู้ความสามารถ ที่ศึกษา มาตามที่หลักสูตรกำหนดไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยใช้กระบวนการของ “สหกิจศึกษา” ซึ่งจะทำให้นิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรสำเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีศักยภาพมีความรู้และทักษะตรงตามต้องการของสถานประกอบการ และเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่สมบูรณ์เข้มแข็งมีศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคต

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง ใน สถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตที่กำลังศึกษา ในระดับปริญญาตรีไป ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งนิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลา ตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็นประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบ การศึกษาที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันท้ังสามฝ่าย ได้แก่ นิสิต มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ

หน่วยสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Cooperative Education Unit, Faculty of Social Sciences, Naresuan University) เป็นหน่วยงานย่อยในงานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และยังมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า