ผลการตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา สาวิชาพัฒนาสังคม รหัส 59
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – ชื่อสกุล สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา ผลตอบรับ
1 59242760 นายพงศธร พุ่มเมือง เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตอบรับแล้ว
2 59242777 นายพงศ์ปณต ต่ายลำยงค์ เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตอบรับแล้ว
3 59243736 นางสาววัชรีวรรณ ไพโรจน์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร (งานสังคมสงเคราะห์) ตอบรับแล้ว
4 59244955 นางสาวอารดา โฉมอุปฮาด กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบรับแล้ว
5 59245358 นายสหภาพ สระทองคง กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบรับแล้ว
6 59245051 นายกัณธัฏ ณ สงขลา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบรับแล้ว
7 59245112 นายณัฐวัฒน์ ชิตาภรณ์พันธุ์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบรับแล้ว
8 59245433 นางสาวอนัญญา พฤทธิพงศ์กุล กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบรับแล้ว
9 59242258 นางสาวนัชชา สีดาฟอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
10 59243224 นางสาวมณีวรรณ์ กาหวัง ชุมชนบำบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย ตอบรับแล้ว
11 59243828 นางสาววาสิตา เอี่ยมบัวหลวง ชุมชนบำบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย ตอบรับแล้ว
12 59240612 นางสาวจิรัชญา ภู่ภีโญ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ตอบรับแล้ว
13 59241770 นายธนกฤต ลักษณะ บริษัทอุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด ตอบรับแล้ว
14 59245044 นายกฤษกร เกตุแก้ว บริษัทอุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด ตอบรับแล้ว
15 59242609 นางสาวปริยากร ทองเสา บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ตอบรับแล้ว
16 59243545 นางสาววรรณนิภา จีนท่าจันทร์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ตอบรับแล้ว
17 59243491 นางสาวลักษิกา นาคศิริ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ตอบรับแล้ว
18 59240148 นางสาวกฤติกา แก้วสมุทร์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ตอบรับแล้ว
19 59240919 นางสาวชลธร โพธิ์ทอง มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ตอบรับแล้ว
20 59241121 นางสาวญาณิศา ธูปบูชา มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ตอบรับแล้ว
21 59243484 นางสาวฤทัยรัตน์ สุทธิ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ตอบรับแล้ว
22 59241985 นางสาวธัญญาลักษณ์ ศิริสาย มูลนิธิไทยรักษ์ป่า (สำนักงานเชียงใหม่) ตอบรับแล้ว
23 59244887 นางสาวอัจฉรี หมื่นทุม มูลนิธิไทยรักษ์ป่า (สำนักงานเชียงใหม่) ตอบรับแล้ว
24 59245167 นางสาวนิศารัตน์ งามทวี มูลนิธิคริสตคุณานุกูล (Kristkunanugul Foundation) ตอบรับแล้ว
25 59245143 นายธนาสิทธิ์ แก้วพิกุล มูลนิธิบ้านร่มพระคุณ ตอบรับแล้ว
26 59243989 นางสาวศศิภรณ์ รุ่งโรจน์ มูลนิธิรักษ์ไทย (จังหวัดเชียงใหม่) ตอบรับแล้ว
27 59244023 นางสาวศิณัฐวรรณ ขันโท มูลนิธิรักษ์ไทย (จังหวัดเชียงใหม่) ตอบรับแล้ว
28 59241374 นางสาวณัฐธยา วงค์เนตร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร ตอบรับแล้ว
29 59242937 นายพันธนะ ยอดโอวาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ ตอบรับแล้ว
30 59242869 นางสาวพลอยไพลิน บุญคำ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ตอบรับแล้ว
31 59241060 นางสาวชุติญา ดิษฐสอน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตอบรับแล้ว
32 59241077 นางสาวชุติมา ฟักเขียว ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตอบรับแล้ว
33 59245372 นายสิทธิพล เหมือนอ่อง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตอบรับแล้ว
34 59241145 นางสาวฐณิฎาภรณ์ อินติ๊บ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
35 59245419 นางสาวสุภาวี แผลงศร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
36 59241428 นายณัฐพงศ์ ปันตา มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก Focus ตอบรับแล้ว
37 59240483 นางสาวจรัญญา สุขยิ่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบรับแล้ว
38 59241138 นางสาวญาสุมินทร์ ปาละวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบรับแล้ว
39 59241411 นายณัฐปกรณ์ มงคลชัยรัตนะ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือตอนบน ตอบรับแล้ว
40 59242791 นายพงษ์สธร รอดพงษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ตอบรับแล้ว
41 59240698 นางสาวจุฑามาศ มัสสุ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตอบรับแล้ว
42 59243392 นายรังสฤษฎ์ ยศกลาง สวนสัตว์เชียงใหม่ ตอบรับแล้ว
43 59240476 นางสาวจรรยา เทียมศร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตอบรับแล้ว
44 59242074 นายธิติวุฒิ นิลฉ่ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตอบรับแล้ว
45 59243460 นางสาวรุ่งนภา คล้ายมาลี สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ตอบรับแล้ว
46 59245273 นายมาศรุธ ทับโทน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
47 59245488 นายอรรถภูมิ สิงห์น้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
48 59240902 นางสาวชรินรัตน์ ถาโถม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
49 59240155 นายกฤษณพงศ์ พุ่มมาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
50 59241640 นางสาวดวงพร นาคสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
51 59240865 นางสาวชมพูนุช เมี้ยนเอี่ยม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
52 59241190 นางสาวณธกร เพ็งจันทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
53 59243033 นางสาวพิมลวรรณ กำเนิดศรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย ตอบรับแล้ว
54 59244054 นางสาวศิริพร บุญจูบุตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตอบรับแล้ว
55 59243200 นายมณทนันท์ พุทธรัตน์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กำแพงเพชร ตอบรับแล้ว
56 59243972 นางสาวศศินา รังผึ้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กำแพงเพชร ตอบรับแล้ว
57 59242852 นางสาวพฤกษา ฟ้ารี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอบรับแล้ว
58 59241169 นางสาวฐิตาพร พิจารณ์สรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
59 59243477 นางสาวรุจิเรจ กาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
60 59244504 นางสาวสุพัตรา อินเลี้ยง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแล้ว
61 59240575 นายจิรภัทร ปัญญาอินทร์ องค์กรการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) ตอบรับแล้ว
62 59243132 นายภากร พันวัง องค์กรการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) ตอบรับแล้ว
63 59243422 นายรัชพล เลาสุขศรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ต.บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตอบรับแล้ว
64 59243569 นายวรรณวุฒิ ภู่เปี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอบรับแล้ว
65 59242814 นางสาวพรนภา วะยาคำ องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอบรับแล้ว
66 59242623 นายปวัน พรจันทรารักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตอบรับแล้ว
67 59242821 นางสาวพรพักตร์ เพ็ญสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตอบรับแล้ว
68 59243910 นายวีรพล สุจริต เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม ตอบรับแล้ว