web analytics

ผลการตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 สาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 58) 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – ชื่อสกุล สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา ผลการตอบรับ
1 58244772 นางสาวธนาภา ไพรศรี สำนักงานนโยบายแผนวิจัยและพัฒนา การถไฟแห่งประเทศไทย ตอบรับแล้ว
2 58244918 นางสาวภาวิดา ยศสมบัติ สำนักงานนโยบายแผนวิจัยและพัฒนา การถไฟแห่งประเทศไทย ตอบรับแล้ว
3 58244536 นางสาวกัญญารัตน์ เมษา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
4 58244543 นางสาวกัญญาลักษณ์ แก้วพิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
5 58244550 นางสาวกันยาเรศ มั่นสัตย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
6 58244673 นางสาวชลธิชา ฟักทอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
7 58244734 นางสาวณิชกานต์ เสาร์แดน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
8 58245076 นางสาวศิริพร เกตุพัก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบรับแล้ว
9 58244703 นางสาวฐิติกาญจน์ กาญจนกุล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10 58244789 นางสาวธีรกานต์ เจริญโชติสังข์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11 58244758 นายธนวัฒน์ สวนเขื่อน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
12 58244802 นายธีรภัทร วรรณา เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
13 58244796 นายธีรพงษ์ พลโต ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์
14 58245137 นางสาวสุนิษา เกษศรีเนียม ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์
15 58245854 นางสาวเกษรินทร์ เขียวสอาด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตอบรับแล้ว
16 58245946 นางสาวพัชริดา ไชยปาละ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตอบรับแล้ว
17 58245175 นายอภิสิทธิ์ แจ้งใจดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
18 58245915 นางสาวธัญญารัตน์ สบายจิตร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
19 58244598 นายกิตติพงศ์ หลอมทอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
20 58245151 นางสาวหทัยกานต์ สมสา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
21 58245199 นายอริย์ธัช บุญประเสริฐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
22 58244857 นายปฐมพงศ์ อาภรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
23 58244499 นายกฤตยชญ์ ลัมยศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
24 58244512 นายก้องเกียรติ ปานพรม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
25 58244642 นายจารุภัทร สีท้าว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
26 58245977 นายวรเมธ นาควิสุทธิ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
27 58244505 นายกวิน ชัยสุวรรณดุสิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 58244895 นางสาวพจณิชา สังคง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 58245885 นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตรเท สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
30 58245892 นางสาวณรกมล อยู่เจริญกิจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
31 58245205 นางสาวอัญชริดา เพชรสุข สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
32 58246028 นางสาวสิริลักษณ์ คงแย้ม สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
33 58246035 นางสาวอรพิชญ์ เรือนเพ็ชร์ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
34 58244840 นายปฏิภาณ มั่นกสิกรณ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)
35 58245953 นางสาวพีรยา บัวสถิตย์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)
36 58246004 นายศักดินนท์ แตงร่ม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)
37 58245052 นางสาวศศิวิมล ศรีอ่อนทอง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
38 58245991 นายวีรภัทร สุทัศน์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
39 58244963 นางสาววรทอง เนียนเฮียน ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
40 58245069 นางสาวศิริกมล สารีคำ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
41 58244604 นางสาวเกตน์นิภา ชุมภูวัง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
42 58244765 นางสาวธนัญชนก กันทะวงค์ ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดแพร่
43 58245120 นายสุทิน อ้นแจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
44 58245007 นางสาววันนภา เสมกันทา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
45 58245861 นายจรินทร์ ดวงประทุม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์
46 58244574 นายกัมพล คำเมฆ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
47 58244628 นายเกียรติภูมิ ใจตรง ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น
48 58245960 นางสาวรัชดาภรณ์ บางสาลี เรือนจำกลางพิษณุโลก
49 58244833 นางสาวบุษราพร ฟูเฟื่อง กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
50 58244659 นางสาวจินห์จุฑา ยอดเมือง สำนักงานกิจการยุติธรรม
51 58244680 นายชโลธร จริยานุวัตร์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
52 58244727 นางสาวณัฐวดี สิงหฬ บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
53 58244741 นายธนภัทร ภัทรพิศิษฐ์ ที่ทำการปกครองอำเภอวังโป่ง
54 58244826 นายบุญเสริม ตี่เทศ บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ตอบรับแล้ว
55 58244932 นายวงศกร บวรศักดิ์สุนทร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา แบ่งเป็นระยะ ดังนี

1. ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

2. ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา

3. ภายหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา

 

ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) คณะต้นสังกัดของนิสิตติดต่อไปยังสถานประกอบการ เพื่อยืนยันรายละเอียด ดังนี้

– ยืนยันกำหนดรายงานตัว

– รายละเอียดเรื่องเส้นทาง

– อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม

2) การอบรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร ต้นสังกัดของนิสิตสหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์การวัดผลตามที่กำหนด

ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ได้แก่

– การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา

– รับการถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สหกิจศึกษาและผู้แทนจากสถานประกอบการ

– ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัครงาน

– เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ

– การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร

– ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

– กระบวนวิธีการจัดทำโครงงานคุณภาพ

– 5 ส. กับการทำงาน

– เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ

– ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative / Innovation)

3) การรายงานตัวต่อสถานประกอบการ

– ควรแต่งกายด้วยชุดนิสิต

– กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้ ควรไปรายงานตัวก่อนล่วงหน้า เพราะในวันแรกจะได้ปฏิบัติงานได้ทันที

– ตรงต่อเวลา

 

ระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 03 (แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา)เพื่อแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแจ้งที่อยู่ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน นิสิตต้องส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 03 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 1

2) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 04 (แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง)

– พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง คือ พนักงานระดับ Supervisor ที่มีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา

– แบบฟอร์มนี้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ คือ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถานประกอบการ ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ ชื่อผู้ประสานงานที่ทางโครงการสามารถประสานงานเรื่องนิสิตได้ ชื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง (หรือพนักงานพี่เลี้ยง), ตำแหน่งที่นิสิตไปปฏิบัติ และลักษณะงาน

– แบบฟอร์มนี้ให้พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงลงลายมือชื่อเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อย ส่งกลับมาที่โครงการฯ นิสิตส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 04 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 1

3) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 05 (แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

– นิสิตกรอกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานในระยะเวลา 15-16 สัปดาห์ที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง

– นิสิตและพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงร่วมลงลายมือชื่อ นิสิตส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 05 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 2

4) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 06 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน)

– กรอกหัวข้อรายงาน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่นิสิตถนัด และสนใจ

– ดูคู่มือการทำรายงานอย่างละเอียด

– นิสิตกรอกข้อมูลภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง

– นิสิตและพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงร่วมลงลายมือชื่อ

– เมื่อได้หัวข้อโครงงานแล้วทางโครงการจะส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศพิจารณา หากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศมีคำแนะนำเพิ่มเติม จะติดต่อให้นิสิตได้ทราบหลังจากที่ได้รับโครงร่างรายงาน ภายใน 2 สัปดาห์ นิสิตส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 06 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 3

 

5) การนิเทศงาน

ระยะเวลาการนิเทศอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 – 12

– คณะประสานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายวันนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีหัวข้อหารือในระหว่างการนิเทศ ดังนี้

– หน้าที่ที่มอบหมายให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

– การพัฒนาตนเองของนิสิตสหกิจศึกษา

– หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน

– รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการร่วมโครงการสหกิจศึกษา

– ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่นิสิตปฏิบัติงาน

อาจารย์นิเทศจะเข้านิเทศและประเมินผลนิสิตโดยใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 07-1 และ NU_Co-op 07-2 ซึ่งอาจารย์นิเทศจะเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม และจะประเมินสภาพความพร้อมของสถานประกอบการและผลการปฏิบัติงานของนิสิต

 

ข้อมูลที่อาจารย์นิเทศจะต้องใช้ประกอบในการประเมินนิสิต คือ

– NU_Co-op 03 (แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

– NU_Co-op 04 (แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง)

– NU_Co-op 05 (แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

– NU_Co-op 06 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน)

อาจารย์นิเทศรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนิสิตสหกิจศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง และให้ข้อเสนอแนะ

6) การทำรายงาน

– นิสิตต้องทำรายงานพร้อม ๆ ไปกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รูปแบบการทำรายงานอาจเป็นโครงงาน ชื่อการศึกษา วิจัย หรืองานประจำที่เสนอขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นงานศึกษาตามความต้องการ ของสถานประกอบการ หรืองานคู่มือการรวบรวมข้อมูลความยาวประมาณ 25 หน้า โดยมีรูปแบบในการทำรายงานตามที่ได้ระบุไว้ใน คู่มือสหกิจศึกษา (บทที่ 6)

– จัดทำรายงานให้เสร็จสิ้นเพื่อส่งให้พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงประเมินก่อนกลับมารายงานตัวที่คณะ และส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินเมื่อกลับมารายงานตัวที่คณะ

7) การประเมินผลรายงาน

การประเมินผลรายงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

7.1) ประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 07-3

– อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาเป็นผู้ประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะมีการส่งรายงานก่อนการกลับมารายงานตัวหรือเมือ่กลับมารายงานตัวที่คณะ

7.2) ประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 08-2

– พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง เป็นผู้ประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยต้องมีการประเมินก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา

– เมื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงประเมินแล้ว ให้นำแบบประเมิน NU_Co-op 08-2 ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ และให้นิสิตนำมามอบให้อาจารย์นิเทศในวันรายงานตัว ณ คณะที่สังกัด และอาจทำสำเนาแบบประเมินให้แก่สถานประกอบการได้

 

หลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) กิจกรรมนำเสนอผลงานของคณะ

หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นิสิตสหกิจศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนา/นิทรรศการเสนอผลงานภายในคณะต่อคณะกรรมการประเมิลผลการนำเสนอ โดยคณะกรรมการใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 10

รูปแบบ : แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงานเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนิสิตอื่น ๆ

ระยะเวลาในการสัมมนา 1 วัน ตามวันที่คณะกำหนด

นิสิตสหกิจศึกษาจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้คณะดังนี้

NU_Co-op 07-3 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา)

NU_Co-op 08-1 (แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา) และ NU_Co-op 08-2 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง) ที่ใส่ซองปิดผนึกมาจากสถานประกอบการ

NU_Co-op 9 (แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) พร้อมเล่มรายงาน

NU_Co-op 11 (แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา)

2) เกณฑ์การประเมินการผ่านโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

– การประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง 40 %

– การประเมินรายงาน (โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง) 10 %

– การประเมินจากอาจารย์นิเทศ 20 %

– การประเมินรายงาน (โดยอาจารย์นิเทศ) 10 %

– ส่งเอกสารครบ 10 %

– การนำเสนอในวันสัมมนา 10 %

*หมายเหตุ หากคะแนนเกิน 80 % ถือว่าผ่านการประเมินผล

 

3) การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร

3.1) ประเภทของการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ประกวดผลงานโดยนำเสนอด้วย Oral presentation

– ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

– ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

*หมายเหตุ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลที่ 1 – 3 จะส่งผลงานประกวดในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยการนำเสนอด้วย Oral Presentation และรางวัลที่ 4 เป็นต้นไป จะส่งผลงานประกวดในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยการนำเสนอด้วยด้วยโปสเตอร์

 

3.2) เอกสารประกอบการส่งผลงานประกวด

1) ไฟล์รายงานผลงานสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดและเนื้อหา (รวมประมาณ 3 – 5 หน้า) และควรมีรูปภาพประกอบตามความเหมาะสม ประกอบด้วย

– ชื่อรายงาน ตำแหน่งงาน ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนิสิตสหกิจศึกษา ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงชื่ออาจารย์นิเทศงาน ระบบการสอนงานของพนักงานพี่เลี้ยง  สวัสดิการ/เบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจากสถานประกอบการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

– บทคัดย่อ

– วัตถุประสงค์

– วิธีการดำเนินโครงงาน (Method of co-operative project) หรือ งานที่ปฏิบัติ หรือ โครงงานที่ได้รับมอบหมาย (Practical work / Assignment project)

– ผลการดำเนินงานโครงงาน และ การวิเคราะห์ผล (Result & Analysis)

– สรุปผลการศึกษา (Conclusion) หรือ ผลการปฏิบัติงาน

– ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการในอนาคต (Future Project Comments)

2) ไฟล์สำเนาผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยพนักงานพี่เลี้ยง (ตามแบบฟอร์ม NU_Co-op 08-1)

 

3.3) กำหนดส่งผลงาน

จัดส่งไฟล์เอกสารประกอบที่กำหนดไว้ข้างต้น มายังงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาง e-mail : patchananans@nu.ac.th ภายในวันที่กำหนด เพื่อจะได้รวบรวมจัดส่งให้กรรมการพิจารณาต่อไป

 

3.4) แนวทางการพิจารณาผลงาน

แบบ Oral presentation

– พิจารณาเอกสารประกอบการประกวดที่จัดส่งมายัง e-mail : patchananans@nu.ac.th

– รับฟังการนำเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา (ด้วย Power point) ใน ระยะเวลา 7 นาที กรรมการซักถาม 3 นาที

– คณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณาแต่ละผลงาน และให้คะแนนในแบบฟอร์มตามเกณฑ์

– เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

– อภิปรายในกลุ่มกรรมการเกี่ยวกับข้อดี ข้อควรปรับปรุงของแต่ละผลงาน แล้วคัดเลือกผลงานดีเด่นทั้ง 3 ด้าน (ด้านวิทย์เทคโนฯ ด้านสังคมฯ ด้านละ 8 ผลงาน และด้านนวัตกรรมฯ 3 ผลงาน)

การอบรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร ต้นสังกัดของนิสิตสหกิจศึกษาจัด การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตที่ต้องออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทุกคน เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยต้องผ่านการอบรม
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์การวัดผลตามที่กำหนด
ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ได้แก่

– การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา
– รับการถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สหกิจศึกษาและผู้แทนจากสถานประกอบการ
– ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัครงาน
– เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ
– การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร
– ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน
– กระบวนวิธีการจัดทำโครงงานคุณภาพ
– 5 ส. กับการทำงาน
– เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ
– ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative/ Innovation)

หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา-พนักงานพี่เลี้ยง (Mentor-Job Supervisor)

หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา / พนักงานพี่เลี้ยง (Mentor/ Job Supervisor)

1) หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนิสิตสหกิจศึกษาหรือใกล้เคียงหรือเป็นผู้มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนิสิตสหกิจศึกษา
2) มีการให้คำปรึกษา ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประสามนงานกับหน่วยงานต่างๆ
ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3) ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
องค์กรของตนเอง
5) ควรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
6) ตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพของนิสิตสหกิจศึกษาและเป็น
ประโยชน์กับสถานประกอบการ
7) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา
8) ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และให้คำแนะนำในการปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงาน
9) วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มสหกิจศึกษา NU_Co-op 08-1
(แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง/พนักงานพี่เลี้ยง)
NU_Co-op 08-2 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง)
10) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา

บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา

                       สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ให้กับนิสิตสหกิจศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและดูแลการทำงานของนิสิตสหกิจศึกษา และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของนิสิตสหกิจศึกษา

3.1 บทบาทของสถานประกอบการ

1) สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา
2) สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในภาพรวม
3) มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
4) ผู้บริหารสถานประกอบการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา
5) บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ที่สถานประกอบ การจะได้รับในการดำเนินงานสหกิจศึกษา
6) ควรให้นิสิตสหกิจศึกษาได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ได้รับต่อสถานประกอบการ
7) จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการทำหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษา
8) มีพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนิสิตสหกิจศึกษา
9) มีค่าตอบแทนและ/หรือสวัสดิการ ตามความเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน
10) มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา
11) มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา
12) มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนที่นิสิตสหกิจศึกษาจะไปปฏิบัติงาน
13) มีการให้คำแนะนำแก่นิสิตสหกิจศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้นิสิตสหกิจศึกษาได้มีโอกาสปรับปรุงตนเองสำหรับการสมัครงานครั้งต่อไปโดยให้นิสิตสหกิจศึกษาเป็นผู้ประสานงาน
14) มีการปฐมนิเทศสอนงาน และจัดให้นิสิตสหกิจศึกษาได้เห็นภาพรวมการดำเนินการของสถานประกอบการ ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
15) นิสิตสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ
16) มีการกำหนดภาระงาน หรือ หัวข้อโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์การทำงาน
17) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
18) ควรจัดกิจกรรมให้นิสิตสหกิจศึกษามีโอกาสเผชิญปัญหาที่ท้าทายได้ไตร่ตรอง ได้สร้างความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ในสภาพการปฏิบัติงานจริง

ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษา

                      สามประสานความร่วมมือ                                ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สถานประกอบการ
– สถานประกอบการทำความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา
– มองสหกิจศึกษาเป็นโอกาส
– เตรียมความพร้อมและร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

 

 

 1. สถานประกอบการ
– สามารถใช้ในการดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีได้
– ลดการจ้างพนักงานประจำ
– พนักงานประจำมีเวลาที่จะทำงานอื่นที่สำคัญได้
– เป็นวิธีคัดเลือกนิสิตเข้าเป็นพนักงานในอนาคต
– มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
– เกิดภาพพจน์ที่ดีในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต
2. มหาวิทยาลัย
– จัดหลักสูตรและวางระบบบริหารจัดการ
– แสวงหาความร่วมมือให้สถานประกอบการให้การสนับสนุน
– ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ
– เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์นิเทศและนิสิตสหกิจศึกษา
 2. มหาวิทยาลัย
– เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
– ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
– สหกิจศึกษาช่วยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
 3. นิสิต
– ทำความเข้าใจกับระบบสหกิจศึกษา
– เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
– เตรียมความพร้อมของตนเองด้านวิชาการและบุคลิกภาพ
– ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ 

 

 

 

 3. นิสิต
– ได้ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนโดยตรง
– เกิดทักษะในการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบการจัดการและมีความมั่นใจ
– มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา
– เลือกสายอาชีพได้อย่างถูกต้องตามความถนัด
– เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษา
– ได้รับสวัสดิการและ/หรือค่าตอบแทนจากสถานประกอบการตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร

ข่าวสหกิจศึกษา ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

ข่าวสหกิจศึกษา

ขอเชิญนิสิต รหัส 56 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ และนิสิตรหัส 57 สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ห้องปราบไตรจักร 52 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. ในโครงการนี้นิสิตจะได้รับความรู้และทักษะในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมองค์กร ของสถานประกอบการต่างๆที่นิสิตจะเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ตลอดจนได้รับความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา การทำรายงาน/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่จำเป็นต่างๆ ที่นิสิตต้องดำเนินการในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสหกิจศึกษา

โครงการอบรมทักษะพัฒนานิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา

โครงการอบรมทักษะพัฒนานิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา

ข่าว สหกิจศึกษา

ขอเชิญนิสิต สหกิจศึกษา  รหัส 56 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิสิตรหัส 57 สาขาวิชาพัฒนาสังคม

เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะพัฒนานิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปราบไตรจักร 52 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยในครั้งนี้นิสิตจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การใช้ Search Engine และการจัดทำ Infographics โดย นายสมัชชา เนียมเรือง

และ การบรรยาย เรื่อง การเขียน RESUME ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา

**อย่าพลาดนะครับ หัวข้อสำคัญนำไปใช้ในการสมัครงาน การทำงาน ในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับ

agenda

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ขอเชิญนิสิตรหัส 56 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา และนิสิตรหัส 57 สาขาวิชาพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมใน โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น.  – 16.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 13 อาคารปราบไตรจักร (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีกำหนดการและหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา

 

 

1 2

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\__xampp\htdocs\cooperative\wp-content\plugins\detheme_builder\detheme_builder.php(59) : runtime-created function on line 1