web analytics

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา แบ่งเป็นระยะ ดังนี

1. ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

2. ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา

3. ภายหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา

 

ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) คณะต้นสังกัดของนิสิตติดต่อไปยังสถานประกอบการ เพื่อยืนยันรายละเอียด ดังนี้

– ยืนยันกำหนดรายงานตัว

– รายละเอียดเรื่องเส้นทาง

– อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม

2) การอบรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร ต้นสังกัดของนิสิตสหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์การวัดผลตามที่กำหนด

ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ได้แก่

– การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา

– รับการถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สหกิจศึกษาและผู้แทนจากสถานประกอบการ

– ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัครงาน

– เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ

– การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร

– ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

– กระบวนวิธีการจัดทำโครงงานคุณภาพ

– 5 ส. กับการทำงาน

– เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ

– ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative / Innovation)

3) การรายงานตัวต่อสถานประกอบการ

– ควรแต่งกายด้วยชุดนิสิต

– กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้ ควรไปรายงานตัวก่อนล่วงหน้า เพราะในวันแรกจะได้ปฏิบัติงานได้ทันที

– ตรงต่อเวลา

 

ระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 03 (แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา)เพื่อแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแจ้งที่อยู่ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน นิสิตต้องส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 03 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 1

2) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 04 (แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง)

– พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง คือ พนักงานระดับ Supervisor ที่มีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา

– แบบฟอร์มนี้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ คือ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถานประกอบการ ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ ชื่อผู้ประสานงานที่ทางโครงการสามารถประสานงานเรื่องนิสิตได้ ชื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง (หรือพนักงานพี่เลี้ยง), ตำแหน่งที่นิสิตไปปฏิบัติ และลักษณะงาน

– แบบฟอร์มนี้ให้พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงลงลายมือชื่อเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อย ส่งกลับมาที่โครงการฯ นิสิตส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 04 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 1

3) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 05 (แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

– นิสิตกรอกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานในระยะเวลา 15-16 สัปดาห์ที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง

– นิสิตและพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงร่วมลงลายมือชื่อ นิสิตส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 05 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 2

4) กรอกแบบฟอร์ม NU_Co-op 06 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน)

– กรอกหัวข้อรายงาน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่นิสิตถนัด และสนใจ

– ดูคู่มือการทำรายงานอย่างละเอียด

– นิสิตกรอกข้อมูลภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง

– นิสิตและพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงร่วมลงลายมือชื่อ

– เมื่อได้หัวข้อโครงงานแล้วทางโครงการจะส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศพิจารณา หากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศมีคำแนะนำเพิ่มเติม จะติดต่อให้นิสิตได้ทราบหลังจากที่ได้รับโครงร่างรายงาน ภายใน 2 สัปดาห์ นิสิตส่งแบบฟอร์ม NU_Co-op 06 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาห์ที่ 3

 

5) การนิเทศงาน

ระยะเวลาการนิเทศอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 – 12

– คณะประสานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายวันนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีหัวข้อหารือในระหว่างการนิเทศ ดังนี้

– หน้าที่ที่มอบหมายให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

– การพัฒนาตนเองของนิสิตสหกิจศึกษา

– หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน

– รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการร่วมโครงการสหกิจศึกษา

– ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่นิสิตปฏิบัติงาน

อาจารย์นิเทศจะเข้านิเทศและประเมินผลนิสิตโดยใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 07-1 และ NU_Co-op 07-2 ซึ่งอาจารย์นิเทศจะเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม และจะประเมินสภาพความพร้อมของสถานประกอบการและผลการปฏิบัติงานของนิสิต

 

ข้อมูลที่อาจารย์นิเทศจะต้องใช้ประกอบในการประเมินนิสิต คือ

– NU_Co-op 03 (แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

– NU_Co-op 04 (แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง)

– NU_Co-op 05 (แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

– NU_Co-op 06 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน)

อาจารย์นิเทศรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนิสิตสหกิจศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง และให้ข้อเสนอแนะ

6) การทำรายงาน

– นิสิตต้องทำรายงานพร้อม ๆ ไปกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รูปแบบการทำรายงานอาจเป็นโครงงาน ชื่อการศึกษา วิจัย หรืองานประจำที่เสนอขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นงานศึกษาตามความต้องการ ของสถานประกอบการ หรืองานคู่มือการรวบรวมข้อมูลความยาวประมาณ 25 หน้า โดยมีรูปแบบในการทำรายงานตามที่ได้ระบุไว้ใน คู่มือสหกิจศึกษา (บทที่ 6)

– จัดทำรายงานให้เสร็จสิ้นเพื่อส่งให้พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงประเมินก่อนกลับมารายงานตัวที่คณะ และส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินเมื่อกลับมารายงานตัวที่คณะ

7) การประเมินผลรายงาน

การประเมินผลรายงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

7.1) ประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 07-3

– อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาเป็นผู้ประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะมีการส่งรายงานก่อนการกลับมารายงานตัวหรือเมือ่กลับมารายงานตัวที่คณะ

7.2) ประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 08-2

– พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง เป็นผู้ประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยต้องมีการประเมินก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา

– เมื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงประเมินแล้ว ให้นำแบบประเมิน NU_Co-op 08-2 ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ และให้นิสิตนำมามอบให้อาจารย์นิเทศในวันรายงานตัว ณ คณะที่สังกัด และอาจทำสำเนาแบบประเมินให้แก่สถานประกอบการได้

 

หลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) กิจกรรมนำเสนอผลงานของคณะ

หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นิสิตสหกิจศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนา/นิทรรศการเสนอผลงานภายในคณะต่อคณะกรรมการประเมิลผลการนำเสนอ โดยคณะกรรมการใช้แบบฟอร์ม NU_Co-op 10

รูปแบบ : แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงานเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนิสิตอื่น ๆ

ระยะเวลาในการสัมมนา 1 วัน ตามวันที่คณะกำหนด

นิสิตสหกิจศึกษาจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้คณะดังนี้

NU_Co-op 07-3 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา)

NU_Co-op 08-1 (แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา) และ NU_Co-op 08-2 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง) ที่ใส่ซองปิดผนึกมาจากสถานประกอบการ

NU_Co-op 9 (แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) พร้อมเล่มรายงาน

NU_Co-op 11 (แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา)

2) เกณฑ์การประเมินการผ่านโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

– การประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง 40 %

– การประเมินรายงาน (โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง) 10 %

– การประเมินจากอาจารย์นิเทศ 20 %

– การประเมินรายงาน (โดยอาจารย์นิเทศ) 10 %

– ส่งเอกสารครบ 10 %

– การนำเสนอในวันสัมมนา 10 %

*หมายเหตุ หากคะแนนเกิน 80 % ถือว่าผ่านการประเมินผล

 

3) การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร

3.1) ประเภทของการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ประกวดผลงานโดยนำเสนอด้วย Oral presentation

– ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

– ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

*หมายเหตุ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลที่ 1 – 3 จะส่งผลงานประกวดในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยการนำเสนอด้วย Oral Presentation และรางวัลที่ 4 เป็นต้นไป จะส่งผลงานประกวดในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยการนำเสนอด้วยด้วยโปสเตอร์

 

3.2) เอกสารประกอบการส่งผลงานประกวด

1) ไฟล์รายงานผลงานสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดและเนื้อหา (รวมประมาณ 3 – 5 หน้า) และควรมีรูปภาพประกอบตามความเหมาะสม ประกอบด้วย

– ชื่อรายงาน ตำแหน่งงาน ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนิสิตสหกิจศึกษา ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงชื่ออาจารย์นิเทศงาน ระบบการสอนงานของพนักงานพี่เลี้ยง  สวัสดิการ/เบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจากสถานประกอบการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

– บทคัดย่อ

– วัตถุประสงค์

– วิธีการดำเนินโครงงาน (Method of co-operative project) หรือ งานที่ปฏิบัติ หรือ โครงงานที่ได้รับมอบหมาย (Practical work / Assignment project)

– ผลการดำเนินงานโครงงาน และ การวิเคราะห์ผล (Result & Analysis)

– สรุปผลการศึกษา (Conclusion) หรือ ผลการปฏิบัติงาน

– ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการในอนาคต (Future Project Comments)

2) ไฟล์สำเนาผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยพนักงานพี่เลี้ยง (ตามแบบฟอร์ม NU_Co-op 08-1)

 

3.3) กำหนดส่งผลงาน

จัดส่งไฟล์เอกสารประกอบที่กำหนดไว้ข้างต้น มายังงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาง e-mail : patchananans@nu.ac.th ภายในวันที่กำหนด เพื่อจะได้รวบรวมจัดส่งให้กรรมการพิจารณาต่อไป

 

3.4) แนวทางการพิจารณาผลงาน

แบบ Oral presentation

– พิจารณาเอกสารประกอบการประกวดที่จัดส่งมายัง e-mail : patchananans@nu.ac.th

– รับฟังการนำเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา (ด้วย Power point) ใน ระยะเวลา 7 นาที กรรมการซักถาม 3 นาที

– คณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณาแต่ละผลงาน และให้คะแนนในแบบฟอร์มตามเกณฑ์

– เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

– อภิปรายในกลุ่มกรรมการเกี่ยวกับข้อดี ข้อควรปรับปรุงของแต่ละผลงาน แล้วคัดเลือกผลงานดีเด่นทั้ง 3 ด้าน (ด้านวิทย์เทคโนฯ ด้านสังคมฯ ด้านละ 8 ผลงาน และด้านนวัตกรรมฯ 3 ผลงาน)

admin

About admin

นายกำพล กิ้กสันเทีย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ประสานงานหลักในหน่วยสหกิจศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\__xampp\htdocs\cooperative\wp-content\plugins\detheme_builder\detheme_builder.php(59) : runtime-created function on line 1